Lễ gắn biển công trình xây dựng Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước