Chợ phiên Hoa cảnh Quận 12

Hội Quán Thượng Uyển tổ chức

Chợ Phiên Hoa Cảnh Quận 12, do Hội Quán Thượng Uyển phối hợp Ủy Ban ND Quận 12, Trung Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Nông Nghiệp-Sở Nông Nghiệp TP. HCM, Hội Hoa Lan Cây Cảnh TP.HCM, Phòng Văn Hóa Thông Tin Quận 12 tổ chức vào tháng 04 tháng 05 năm 2009.
Đơn vị tài trợ: Công ty Cổ Phần May In lụa Ngọc Phước
Địa điểm tổ chức: Hội Quán Thượng Uyển Quận .12