Xây dựng và phát triển thương hiệu

Tham gia các kỳ hội chợ giới thiệu sản phẩm, Tham gia các hội chợ công nghệ in ấn để trang bị máy móc, thiết bị. Xây dựng hệ thống ISO, tham gia các khóa đào tạo của VCCI của về xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh. Tổ chức lớp học chuyền trưởng do Hội Dệt May Thêu Đan TP. đào tạo. Tất cả thành viên BGĐ công ty đều đã tham gia khóa học SIYB do . VCCI tổ chức

Previous Image
Next Image

info heading

info content