Chương trình sản xuất cho lao động khuyết tật

Ảnh các em khuyết tật làm việc, vui chơi. Các đoàn khách tham quan nơi làm việc của các em, các buổi góp ý luật người khuyết tật, hội thảo ký kết tuyển dụng, hội chợ việc làm cho lao động khuyết tật. Các em khuyết tật các nơi đến giao lưu….

Previous Image
Next Image

info heading

info content