Lễ ký kết hợp tác với Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao