Ban Chấp Hành Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc công ty được bầu vào Ban Chấp Hành Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh