Báo cáo trước Ủy Ban Các Vấn Đề Xã Hội Của Quốc Hội về Luật Người Khuyết Tật.