Ông Võ Ân Phước được bầu vào Ban Chấp Hành Hội Dệt May Thêu Đan