Tham dự họp mặt lãnh Đạo thành phố và Doanh nhân nữ 2009