Công ty cổ phần may in lụa Ngọc Phước – Một Doanh Nghiệp Xã Hội

Công ty Cổ Phần May In Lụa Ngọc Phước hình thành từ một cơ sở hoạt động trong lĩnh vực in lụa năm 1987, đến nay công ty luôn phát triển các hoạt động kinh doanh và sản xuất của mình gắn liền liền với lợi ích xã hội. Tiến tới xây dựng một doanh nghiệp xã hội phát triển ổn định , tạo nhiều công ăn việc làm cho xã xội đặc biệt là những lao động khuyết tật.