Tham gia tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

THAM GIA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

Tổ chức NGÀY HỘI THÁNG BA LẦN II

Các Hoạt động: hội thi hoa lan, thi bửa cơm gia đình tiết kiệm, thêu..