Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP May In Lụa Ngọc Phước

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty CP may in lụa Ngọc Phước – Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế Công ty Cổ phần may in lụa Ngọc Phước; – Căn cứ đề nghị triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 19/01/2015 đã được gửi đến bà Võ Thị Thu Tâm.

Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc đại diện cho nhóm cổ đông và là người đại diện pháp luật của Công ty CP may in lụa Ngọc Phước, GCNĐKKD số: 410300119 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp, địa chỉ: 90/A16 Lê Văn Thọ, P.9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường của Công ty với các nội dung sau đây:

1/ Thời gian họp: Lúc 8giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2015 (sáng thứ Tư)

2/ Nội dung họp:

Lấy ý kiến của các cổ đông của Công ty về việc bầu và bài miễn chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP may in lụa Ngọc Phước.

Lấy ý kiến về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo và thông qua báo cáo hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đến hết năm 2014.

3/ Địa chỉ: số 155/10 Đường TA 28, Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. (Chi nhánh Công ty CP May In Lụa Ngọc Phước).

4/ Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP may, in lụa Ngọc Phước theo danh sách cổ đông được niêm iết trên website của công ty hoặc những người được cổ đông chỉ định hợp lệ bằng văn bản.

5/ Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến công ty CP may in lụa Ngọc Phước trước 12h ngày 06/4/2015.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: – Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015. – Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. – Giấy chỉ định đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông (có công chứng đối với cá nhân, có ký tên đóng dấu hợp lệ của pháp nhân – trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở công ty hoặc truy cập trang web công ty: www. http://ngocphuoc.com.vn/category/tin-tuc-noi-bo/

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: – Bà: Trần Huỳnh Linh – Địa chỉ: 155/10 Đường Lê Thị Riêng, Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. (Chi nhánh Công ty CP May In Lụa Ngọc Phước). – Điện thoại: 0932.068.567 – Email: huynhlinh@ngocphuoc.com.vn

Đính kèm                                                                TM. CÔNG TY CP MAY IN LỤA NGỌC PHƯỚC – Giấy đăng ký tham dự họp.                                                                 T. GIÁM ĐỐC – Chỉ định đại diện theo ủy quyền. ( nếu không trực tiếp tham dự) Nơi nhận – Như trên – Lưu VP/.