Hình ảnh hoạt động của Chủ Tịch HĐQT công ty Võ Thị Thu Tâm