Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

1

2

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông lần 1 năm 2018, đính kèm: http://ngocphuoc.com.vn/wp-content/uploads/2018/01/Thong-bao-moi-hop-DHDCD-2018-goi-ngay-22-01-2018.pdf